Vetenskaplig artikel om Europeiska Kommissionens krishantering

När kriser sprider sig över staters gränser involveras internationella aktörer i krishanteringen. Inom EU har det inneburit att Europeiska Kommissionen, EUs verkställande organ och offentliga förvaltning, har varit delaktig i hanteringen av flera större kriser som drabbat EU-samarbetet sedan millennieskiftet. I och med ökande utbyte mellan Eus länder och en tilltagande digitalisering är det rimligt att anta att även framtida kriser kommer att hanteras av EUs institutioner. Vad vet vi om hur EUs institutioner hanterar kriser? Och hur kan deras agerande förklaras?

I artikeln ”Explaining the European commission’s strategies in times of crisis” utforskar Kajsa Hammargård, konsult på Secana och doktorand vid Stockholms Universitet, dessa frågeställningar. Artikeln undersöker Kommissionens krishanteringsstrategier under arabiska våren 2014 och finanskrisen 2008. Artikeln är publicerad i Cambridge Review och International Affairs, och hittas exempelvis via länken nedan:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2019.1577800