Systematiskt säkerhetsarbete

Under tjänsteområdet Systematiskt säkerhetsarbete samlar vi de tjänster som utgör viktiga beståndsdelar då en verksamhet vill bygga upp eller vidareutveckla sitt säkerhetsarbete.

Vår erfarenhet av att stödja kunder med säkerhetsskydd och skydd av kritisk infrastruktur innebär att vi har utarbetat arbetsmetoder för att, på ett kostnadseffektivt sätt, hjälpa våra kunder att bygga upp ett ändamålsenligt skydd som är en del av ett långsiktigt hållbart säkerhetsarbete. 

Den gemensamma nämnaren för tjänsteområdet är att vi arbetar med att skydda verksamheter som omfattas av högt ställda krav på säkerhet. Förutom krav på säkerhetsskydd så kan ett systematiskt säkerhetsarbete vara avgörande för att säkerställa efterlevnad av krav i andra regelverk (såsom GDPR, NIS-direktivet, krav på att arbeta i enlighet med ISO-standarder o.s.v.).

Våra kunder har ofta identifierat ett behov av att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor på grund av att de har skyddsvärda tillgångar som är kritiska för verksamheten eller som behöver skyddas med hänsyn till andra intressenter (exempelvis farliga ämnen).

Vi arbetar i hög utsträckning med verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet, verksamheter som särskilt behöver skyddas mot terrorism och verksamheter som tillhandahåller kritisk infrastruktur. Det vill säga verksamheter som faller inom ramen för säkerhetsskydds-lagstiftningen eller andra författningar och därmed omfattas av en mängd krav på hur skyddet av verksamheten ska vara utformat. Vår specialitet är att hjälpa kunder att implementera arbetsmetoder som säkerställer efterlevnad av identifierade krav samtidigt som de anpassas efter verksamhetens behov och förutsättningar.

Vårt arbete är huvudsakligen förebyggande och kan ibland innebära att vi hjälper kunder att bygga upp säkerhetsfunktioner som ska kunna ge verksamheten ett ändamålsenligt skydd under lång tid framöver. Vi strävar hela tiden efter att hjälpa våra kunder att bedriva ett systematiskt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete. Det är en självklarhet för oss att dela med oss av vår kunskap om hur säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete kan organiseras och samordnas för att åstadkomma synergieffekter som innebär ett mervärde för kundens organisation och bidrar till organisationens övergripande verksamhetsmål.

Typiska uppdrag inom verksamhetsområdet Systematiskt säkerhetsarbete inkluderar bland annat:

  • Metodutveckling och utveckling av processer
  • Genomföra säkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser samt ta fram säkerhetsplaner
  • Utveckling inom effektiv ledning och styrning av säkerhetsarbete
  • Mentors- och kompetensstöd till säkerhets- och säkerhetsskyddschefer
  • Ta fram målsättningar för säkerhetsarbete
  • Följa upp säkerhetsarbete utifrån fastställda målsättningar
  • Utvärdera effecter av en verksamhets säkerhetsarbete
  • Ta fram inriktande, styrande och stödjande dokument
  • Utveckla funktioner för säkerhetskravställning vid upphandling
  • Genomföra workshops och utbildningar samt hålla föreläsningar (se mer under våra utbildningar)