Tjänster

GRC

Governance (styrning), Riskhantering och Compliance (GRC) är begrepp som används för att beskriva metoder för att säkerställa att organisationer på tillförlitligt sätt efterlever mål och regulatoriska krav samt adresserar osäkerhet och risker.

Inom tjänsteområdet GRC erbjuder Secana:

Totalförsvar

Som en följd av det försämrade omvärldsläget har Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen. Myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer behöver planera och förbereda för sin roll i totalförsvaret.

Informations- och cybersäkerhet

Informations- och cybersäkerhet handlar om att förebygga skador, obehörig användning av och intrång i elektroniska informations- och kommunikationssystem (IS/IT, ICT). Illegalt tillskansande av information och åsidosättande av kommunikationssystem kan slå brett och får allvarliga konsekvenser. Integriteten hos, och tillgången till, information kan äventyras. Som en följd av detta kan omfattande störningar uppstå för enskilda verksamheter.

Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Skillnaden mot andra säkerhetsrelaterade områden, såsom exempelvis skydd av samhällsviktig verksamhet, är att säkerhetsskyddet är avsett att skydda det som är av nationell betydelse.

Forskning och Innovation (FoI)

Omvärldsbevakning och framtidsstudier har under de senaste åren beskrivit en förändrad säkerhetssituation och hotbild och identifierat väsentliga svagheter i samhällsförsvaret. Prognoserna inför framtiden präglas av en stor osäkerhet. Utvecklingen av Sveriges framtida resiliens och försvarsförmåga ställer krav på nya koncept, ny teknik, nya metoder och specialistkompetenser.

Utbildningar/övningsverksamhet

Secana erbjuder såväl fasta utbildningar och föreläsningar som framtagande av unikt anpassade lösningar för våra kunder. Vi erbjuder utbildningar inom GRC, Informations- och cybersäkerhet, Systematiskt säkerhetsarbete samt inom Forskning och Innovation. Här presenteras våra aktuella utbildningar.