Samhällssäkerhet

Nya, kritiska beroenden och sårbarheter växer fram i takt med organisatoriska och teknologiska förändringar. Inte minst dagens informationssystem, som påverkar samhället enormt. Globaliseringen öppnar för nya risker, både som enstaka ting och som en komplex belastning.

När ett avbrott sker hos dessa system, så är olika organisationer delaktiga i att besvara incidenten. Effektiviteten hos deras handlingar och koordination är en nyckelfaktor för att minimera den potentiella skadan.

Inom samhällssäkerhet, så måste vi ta hänsyn till följande faktorer:

  • Långsiktiga perspektiv, stora som små
  • Oöverskådliga konsekvenser
  • Intressenter som kommer att behöva samarbeta för att hitta lösningar
  • Olika riskfaktorer

Allt fler verksamheter har samma breda oro för risker och konsekvenser. Både för etiska anledningar, vilket är oerhört viktigt, men även för praktiska anledningar för samarbeten med offentliga organ.

Samhällssäkerhet handlar om förberedelser. En kombination av riskstudier och krishantering. Cybersäkerhet är ett dominerande element hos båda faserna av säkerhetsarbetet.

Att upprätta prioriteringar är viktigt inom all form av riskhantering, särskilt samhällsrisker. Secanas kärnkompetens kan användas för att identifiera långsiktiga perspektiv, den korrekta uppsättningen av intressenter, och de olika riskfaktorerna och deras konsekvenser. I en process av riskhantering, så sorterar vi riskerna genom analyser, samarbetar samtliga anställda och finner lösningar genom vetenskapligt beprövade metoder.

Privatoffentlig samverkan

Globala organisationer har blivit alltmer beroende av varandra inom den privata och offentliga sektorn. Vi får dig att nätverka med de som är dina nyckelpartners.

Globala förändringar har betytt att organisationer blivit mer beroende av varandra och delade säkerhetslösningar. Det kan vara väldigt svårt att upprätta gränser för ansvarsroller mellan organisationer. Ansvar för koordination är svårt att definiera, eftersom koordination inom dessa områden kräver specifika lösningar, och om ofta är anpassade efter olika regioner eller länder.

Secanas roll är att koppla samman berörda aktörer och skapa de rätta förhållandena för delade lösningar genom att vara en oberoende partner, medlare och naturlig kontaktpunkt.

Krishantering är också om processen som skapas hos strukturerna under hanteringen av en krissituation. En process som stödjer effektiv hantering av all tillgänglig kapacitet i vilken verksamhet som helst.

Gränsdragningen mellan organisationers ansvarsområde kan vara otydlig. De kulturella, historiska och politiska olikheterna som finns mellan säkerhetsstrukturerna upprättade av offentliga myndigheter och privata verksamheter betyder att lösningar inte kan bli kopierade i ett samband till ett annat.

Att övervinna dessa utmaningar krävs en grundförståelse för de distinkta kulturer som skapar uppfattningen hos beslutsfattare och experter som är med och driver krishanteringsprojekt. Ett välutvecklat tillvägagångssätt och en förståelse för olika utvecklingstrender är därför väldigt viktigt.