Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Skillnaden mot andra säkerhetsrelaterade områden, såsom exempelvis skydd av samhällsviktig verksamhet, är att säkerhetsskyddet är avsett att skydda det som är av nationell betydelse.

Säkerhetsskyddslagstiftningen gäller för dem som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).

I samband med att den nya säkerhetsskyddslagstiftningen träder i kraft, 1 april 2019, kommer ytterligare ett antal verksamheter att omfattas av krav på säkerhetsskydd. De verksamheter som sedan tidigare arbetat med säkerhetsskydd kommer att behöva anpassa arbetssättet utifrån den förändrade lagstiftningen.

Vi arbetar kontinuerligt med att hjälpa våra kunder att hantera en mängd olika kravställningar som påverkar deras säkerhetsarbete, varav säkerhetsskydd är en typ av krav. Vi har lång erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd inom ett stort antal myndigheter och företag verksamma inom vitt skilda områden. Utifrån vår kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa kunder att bygga upp ett ändamålsenligt och långsiktigt kostnadseffektivt säkerhetsskyddsarbete som är anpassat efter verksamhetens specifika behov och förutsättningar.

Kopplat till säkerhetsskydd erbjuder Secana bland annat:

  • Stöd vid analyser av säkerhetsskyddslagstiftningens tillämplighet på verksamheten
  • Stöd vid genomförande av säkerhetsanalyser och upprättande av säkerhetsplanering
  • Stöd avseende metodutveckling och förmågeutveckling inom säkerhetsskydd
  • Stöd i utformning av informationssäkerhet från klassificering till praktisk hantering
  • Stöd vid genomförande av befattningsanalyser och säkerhetsprövning
  • Stöd i arbetet med att kravställa säkerhetsskydd i upphandlingar (SUA)