Rekryterad: Kajsa Hammargård

Kajsa Hammargård har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan, där hon studerat krishantering och internationell samverkan till nivå. Genom studier av krishantering har hon erhållit stor kunskap i hur offentliga aktörer agerar i kriser, på såväl internationell som nationell nivå. Kajsa är just nu doktorand inom internationella relationer, där hon primärt fokuserat på organisatoriska kriser i byråkratier på internationell nivå. Kajsas specialkompetens ligger inom krishantering i komplexa organisationer.

Kajsa har bred och djup kunskap om de såväl svenska som europeiska krishanteringssystemen. Denna expertis har Kajsa erhållit i kombination av akademiska studier och praktisk erfarenhet inom området.

Kajsa kommer att arbeta som konsult.