ITEC 2019

Tekn Dr Arne Norlander, vår Director Research & Innovation här på Secana, presenterade på den internationella konferensen ITEC 2019 den 14 maj ett konferensbidrag med titeln ”Strategies for Developing Agile Crisis Management Capabilities” vilket beskriver förutsättningar, kravbild, metoder och strategier för agila krishanteringsförmågor. Nedan presenteras en sammanfattning av artikeln.

Samhället behöver utveckla förmågan till bättre ledning och samverkan i totalförsvarsinsatser och krishanteringsoperationer (Crisis Management Operations, CMO) som kan vara mycket krävande att planera, genomföra och leda. Små händelser, beslut och handlingar kan ha allvarliga och irreversibla konsekvenser för hela uppdraget. Krishanteringsoperationer är i många fall starkt dynamiska och icke-linjära till sin karaktär. En central del i hanteringen är att acceptera komplexitet som en grundläggande egenskap och att tillämpa ett perspektiv som omfattar flera domäner (multidomänoperationer, MDO) på individ-, team- och organisationsnivå.

I totalförsvarsinsatser och krishanteringsoperationer är samhällets agilitet, adaptivitet och förmåga att fungera under säkerhets-, tids- och resurskritiska förhållanden avgörande; i en föränderlig, komplex och mångtydig kontext av miljöer, aktörer och händelser. Internationellt kallas en sådan operativ miljö för Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, (VUCA). Framgång i dessa typer av insatser är beroende av effektiv samverkan mellan människor och mellan system av olika tekniska generationer.

Dessutom krävs en god lägesuppfattning som leder till hög lägesförståelse, med förmågan att observera och tolka en operativ situation. Detta för att ge den medvetenhet, sammanhang, insikt och framsyn som krävs för ett effektivt beslutsfattande. Slutligen understryker den turbulenta miljön där dessa enheter verkar behovet av organisatorisk agilitet (OA), vilket ger insatsenheternas interna processer en kapacitet att matcha graden av turbulens i den yttre insatsmiljön. En samling strategier för utveckling av agila krishanteringsförmågor presenteras vidare i artikeln.

Vill du veta mer? Secana arrangerar inspirerande och lärorika frukostseminarier, workshops och kurser inom säkerhet, krishantering, forskning och innovation. Kontakta oss för mer information!