Information till registrerad

Secana arbetar systematiskt med dataskydd för att upprätthålla en säker hantering av personuppgifter genomgående i hela organisationen. Den här informationen syftar till att tydliggöra hur vi på Secana hanterar dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Secana genomför ingen aktiv insamling av personuppgifter. Personuppgifter registreras framförallt i situationer där personer medvetet uppger dessa uppgifter, exempelvis i samband med jobbansökningar, anställningar eller övriga kontraktsbaserade åtaganden.

I samband med att du söker en tjänst hos Secana, eller att du i egenskap av kund eller leverantör tecknar ett avtal med oss, kommer du att behöva registrera vissa personuppgifter hos oss. Vilka uppgifter du behöver förse oss med beror på tillfället, men det kommer aldrig röra sig om mer uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig/din organisation.

Rättsliga grunder

Den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter varierar, beroende på vilka uppgifter det gäller och i vilket ärende de förekommer hos oss. Secana behandlar dock dina personuppgifter endast då något av följande gäller:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett kontrakt eller ett avtalat åtagande gentemot dig och/eller din organisation,
  • Behandlingen sker på grunder av berättigat intresse mellan Secana och den registrerade,
  • Behandlingen sker till följd av en rättslig skyldighet, eller
  • Vi har ditt samtycke för att genomföra behandlingen.

Delning av personuppgifter

De personuppgifter som Secana behandlar som personuppgiftsansvarig kan komma att delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Detta sker dock i begränsad omfattning och alltid under inflytande av personuppgiftsbiträdesavtal. Secana kan även komma att dela uppgifter med en tredje part, förutsätt att det föreligger en skyldighet att göra så enligt lag.

Lagring av personuppgifter

Secana sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra avtalade åtaganden gentemot andra organisationer och anställda, eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Ingen övergripande lagringsperiod kan fastställas, då avtalslängden mellan olika uppdrag kan skilja sig åt, men en noggrann bedömning från Secanas sida genomförs för att hitta en rimlig tid för lagring.

Skyddsfunktioner för personuppgifter

Samtliga personuppgifter som behandlas av Secana förses med adekvat skydd, oavsett om uppgifterna lagras digitalt eller på papper. Vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet och såväl organisatoriska som tekniska skyddsåtgärder för att trygga en säker hantering av dina personuppgifter genom hela dess livscykel. Dessa krav ställs dessutom på våra personuppgiftsbiträden.

Individens rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Den som har sina personuppgifter registrerade hos en organisation, en myndighet eller ett företag har bland annat följande rättigheter:

  • Rätt att få tillgång till uppgifter. En individ kan begära ut en kopia på de uppgifter som Secana har registrerade om individen. 
  • Rätt till rättelse. En individ har rätt att korrigera felaktig, eller icke komplett information om sig själv. 
  • Rätt att bli bortglömd. En individ har rätt att begära radering av sina personuppgifter när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för.

    Notera dock att det kan finnas legala skyldigheter som hindrar Secana från att omedelbart radera de begärda uppgifterna. Det kan exempelvis röra sig om bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller konsumentlagstiftning.

Cookies

Utöver de cookies som är nödvändiga för att webbsidan ska fungera, kan du välja att tacka nej till cookies som endast är till för att förbättra din användarupplevelse. Sådana ”valbara” cookies kommer att sparas i en månad, om du väljer att acceptera dem. De utgörs av följande:

  • pll_language (registrerar och sparar ditt val av språk för sidan)

Vi använder inga tredjepartscookies, eller cookies som på något sätt syftar till att spåra eller registrera din aktivitet i syfte att anpassa vår sida eller erbjuda någon typ av riktad marknadsföring.

Kontakt

Begäran om att utnyttja ovan beskrivna rättigheter ställs till Secana. En begäran kan ställas via e-post eller post och måste, förutom beskrivning av ärendet, innehålla kontaktuppgifter så att dataskyddsombudet på Secana kan kontakta aktuell individ för verifiering av identitet samt vidare hantering av ärendet. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Secanas dataskyddsombud:

info[at]secana.se
 

Secanas postadress:

Box 19086
104 32 Stockholm

Integritetsskyddsmyndigheten (tillsynsmyndighet)

Den registrerade har alltid rätt att lämna in eventuella klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Se kontaktuppgifter nedan:

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Drottninggatan 29
111 51 Stockholm

E-post:
imy[at]imy.se