Forskning och Innovation (FoI)

Omvärldsbevakning och framtidsstudier har under de senaste åren beskrivit en förändrad säkerhetssituation och hotbild och identifierat väsentliga svagheter i samhällsförsvaret. Prognoserna inför framtiden präglas av en stor osäkerhet. Utvecklingen av Sveriges framtida resiliens och försvarsförmåga ställer krav på nya koncept, ny teknik, nya metoder och specialistkompetenser. Forskning och innovation (FoI) är ett av de mest kraftfulla sätten att hantera osäkerheter samt att tillvarata möjligheter som skapas genom nya metodiska och vetenskapliga genombrott.

I Sveriges nya totalförsvar utgör en förstärkt cybersäkerhetsförmåga en viktig del. Hybridhot och påverkansoperationer pågår i en gråzon som skapar omedelbara och allvarliga risker för den nationella säkerheten. Allt fler verksamheter påverkas och det finns en ökande medvetenhet om att samhällets kontinuerliga utveckling mot ökad försvarsförmåga och tålighet mot påfrestningar kräver en kombination av forskning, innovation och studier, inte minst inom cybersäkerhetsområdet.

Secana har lång erfarenhet av att stödja privata och offentliga verksamheter, både nationellt och internationellt, med riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering, forskning, innovation och cybersäkerhet. Vi bygger solida relationer och är en kompetent och långsiktigt tillgänglig leverantör inom forskning och innovation. Vi stödjer kundens deltagande i konsortier och andra partnerskap.

Secana arbetar evidensbaserat genom samarbete med lärosäten, forskningsinstitut och internationella forskarnätverk och erbjuder:

  • Planering, ledning och genomförande av FoI på koncernnivå
  • Omvärldsbevakning, kompetensutveckling och kvalitetssäkring inom FoI
  • Rådgivning och metodstöd inom ansökningar till utlysningar från forskningsfinansiärer samt inom koncept- och förmågeutveckling
  • Deltagande i standardiseringsarbete inom cyberförsvar, totalförsvar och samhällssäkerhet
  • Rapporter och analyser framtagna med vetenskapligt förankrade metoder
  • Vetenskapligt meriterad expertis inom krishantering, organisation och informationssäkerhet med erfarenhet av arbete inom program vid Vinnova, EU, Europeiska försvarbyrån (EDA), och Europeiska försvarsfonden (EDF)
  • Kompetensstöd och mentorskap till ledningsgrupper och forskningsansvariga chefer
  • Genomförande av workshops, seminarier, utbildningar och föreläsningar (se våra utbildningar)

Secana kan genom sin solida kunskaps- och erfarenhetsbas även erbjuda operationsanalytiskt stöd (OA-stöd) till myndigheter inom områdena cyberförsvar, hybridhot, riskhantering, ledning och samverkan (LoS), internationella relationer, krishanteringsförmåga samt Människa-Teknik-Organisation (MTO).