Secana och Westcode i innovationsprojekt

Nu har de första innovationsprojekten i en satsning på digital säkerhet och tillförlitlighet fått finansiering från Vinnova, och Secana driver ett av dem.

Tillsammans med Westcode Solutions kommer Secana att genomföra ett projekt som innebär att utveckla en prototyp för IoT-baserade förmågor inom samhällssäkerhet. Projektet sträcker sig till 2020 och är totalt ett av 17 projekt som hittills beviljats finansiering.

– För att Sverige ska bli världsledande inom digitalisering behöver individer, företag och offentlig verksamhet vara trygga med att använda olika digitala system och tjänster. Då behövs innovativa lösningar som kan bidra till det, menar Tommy Schönberg som leder programmet på Vinnova, och det är mot den bakgrunden som man utlyst denna storsatsning på totalt närmare 200 miljoner kronor. Satsningen riktar sig brett; till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor och andra aktörer som vill vara med och utveckla nya lösningar.

Digitalisering är avgörande för att samhällsviktiga förmågor och organisationer ska kunna hantera komplexa och dynamiska situationer för att säkerställa välfärd, hälsovård, mat, vatten, energi, skydd och säkerhet. Stora samhällsvinster kan göras om offentliga såväl som privata aktörer kan utnyttja sina resurser effektivare i räddningsinsatser, och privatpersoner kan undvika fara vid olyckor eller katastrofer.

– Det finns ett stort behov av information för att samordna, leda och planera samhällsviktig verksamhet i realtid. Vi vill med denna prototyp visa att en ny generation av kostnadseffektivt och IoT-baserat nyttiggörande av information inom samhällssäkerhet är möjligt och samtidigt belysa nyttan av innovationsfrämjande samverkan mellan stat och näringsliv, säger Arne Norlander på Secana som är projektledare.

Prototypen som Secana och Westcode Solutions ska ta fram är tänkt att fungera som en plattform för applikationer som bidrar till samhällets förmåga att nyttja säkerhetskritisk information vid stora påfrestningar. Detta underlättar för realtidsanalys och dynamisk planering vilket är viktiga delar av distribuerad ledningsförmåga. Genom flera nivåer av säkerhet får rätt aktörer tillgång till rätt information när den behövs, till exempel i form av lägesbilder.

För mer information om projektet, kontakta arne.norlander@secana.se.

Läs mer om Vinnovas satsning och om de andra projekten som ingår i den via länken nedan.

https://www.vinnova.se/nyheter/2018/10/innovativa-losningar-ska-oka-den-digitala-sakerheten/