Cybersäkerhet

Cyber- och informationsäkerhetsrisker utgör några av de mest omfattande ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningarna i vår tid. Säkerheten och flexibiliteten i kritisk informationsinfrastruktur är mycket viktigt inom samhällssäkerhet. Ett plötsligt avbrott skulle inte bara avbryta kommunikation, utan också kunna orsaka allvarliga problem för banker, transport och energi. Det kan även ha en långsiktig påverkan på den allmänna ekonomin.


Produkter och produktionssystem blir alltmer beroende av IT. Eftersom de är sammanlänkade så kan cyberrisker orsaka avbrott hos alla möjliga funktioner och nivåer inom samhället. Säkerhet och stabilitet inom kritisk informationsinfrastruktur har blivit en fråga som gäller överlevnaden för din organisation.


Cybersäkerhet involverar åtgärder för att motverka skador, obehörig användning eller missbruk av elektroniska informations- och kommunikationssystem. Secana hjälper dig att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet hos dessa system i er organisation. Secana erbjuder även hjälp för din organisation att:

 

• Utföra cyberriskanalyser
• Utveckla modeller för krishantering
• Förstärka er samverkan i en värld av integrerade privata/offentliga sektorer
• Planera, utföra och bedöma övningar inom cybersäkerhet
• Få legal rådgivning inom IT-rätt och IT-säkerhet

Riskanalys

Den stora utmaningen för chefer är att förstå riskerna inom cyber. Chefer måste förstå dessa risker eftersom de fattar beslut kring investeringar policys och reglering. Denna utmaning kommer även att öka avsevärt. Genom att arbeta tillsammans så kan vi adressera dessa utmaningar, kapaciteten för cybersäkerhet förstärks och störningar hos kritiska samhällsfunktioner mildras.

Krishantering

Cybersäkerhet inkluderar även tekniker för att återställa elektroniska informations- och kommunikationssystem efter händelser i form av oväntade cyberattacker eller naturliga katastrofer. Nyligen genomförda cyberattacker har gjort myndigheter och privata organisationer mer medvetna om det faktiska behovet av en effektiv krishantering.
På grund av cyberrymdens gränslösa natur så är samarbete mellan intressenter en grundläggande faktor för att överkomma utmaningarna att skydda kritisk informationsinfrastruktur.


Secana kan hjälpa dig med din utveckling, implementera lämpliga metoder och en krishanteringsstruktur för att motverka, mildra och hantera incidenter och dess konsekvenser. Vi kan även hjälpa dig att utveckla varningssystem.

Privatoffentlig samverkan

Majoriteten av den kritiska informationsinfrastrukturen ägs och drivs privat. Ansvaret för fundamentala nivåer av säkerhet ligger därför inom den privata sektorn. Trots detta, så kan inte den privata sektorn förväntas bära fullt ansvar för cyberattacker och relaterade säkerhetsfrågor. För att öka säkerheten och förmågan att hantera kriser måste ett tydligt samarbete mellan olika organisationer finnas. Syftet med samarbetet är att identifiera och implementera åtgärder för att förbättra säkerheten och reducera sårbarheten. Samarbete betyder att risker, information, ansvar och kostnader kan delas mellan organisationerna. Flerpartslösningar måste vara byggda på förståeliga och kompatibla nationella policys, medan organisatoriska ärenden som inkluderar planer, relationer, ansvarsskyldigheter, resurser, processer och aktiviteter måste vara i linje med dessa policys.


En välutvecklad samverkan mellan den privata- och offentliga sektorn är därför en nödvändighet. Vi hjälper dig att utveckla former och forum för utbytet av information. Detta inkluderar operationell information mellan den privata och offentliga delen av samhället för att stärka förmågan för olika organisationer att kunna samarbeta. Detta är framförallt nödvändigt för energi, telekommunikationer och transportsektorn, där privata aktörer har ett stort ansvar för arbete och underhåll.


Secanas roll är därför att sammankoppla aktörerna och skapa rätt förutsättningar för delade lösningar genom att utgöra en oberoende partner och en naturlig kontaktyta. Vi erbjuder en neutral mötesplats.

Cyberövningar

Övning ger färdighet, och att öva är det enda sättet att säkerställa att dina strategier för en ökad cybersäkerhet blir implementerade korrekt genom hela organisationen. Cyberövningar innebär en omfattande samverkan mellan privat och offentlig sektor.
Övningar används för att validera policys, planer, processer, träning, utrustning och avtal mellan organisationer; att förtydliga och träna personal i roller och ansvarstagande, förbättra koordination och kommunikation mellan organisationer, identifiera svagheter, förbättra organisatorisk förmåga och identifiera möjligheter för förbättringar.
Vi hjälper er genom att planera, utföra och bedöma cyberövningar. Vår kunskap täcker ett brett fält av övningar – från diskussionsbaserade till operationella övningar; seminarier, workshops, teoretiska samt praktiska övningar enligt ISO 22398.